0726.595.021 office@avocat-titueugen.ro
Speta 04

ROMANIA

JUDECATORIA SECTORULUI 1 BUCURESTI

Sentinta civila nr. 9678/2011

Sedinta publica de la 19.05.2011

Pe rol judecarea cauzei privind petentul G.E.P. si intimata PMB – Politia Locala, avand ca obiect plangere contraventionala. La apelul nominal facut in sedinta publica se prezinta petentul personal si asistat de avocat T.E. Procedura legal indeplinita. S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care se identifica petentul care se legitimeaza. Avand in vedere ca nu este posibila audierea martorului asistent M.C., instanta revine asupra masurii dispuse cu privire la audierea acestui martor. Petentul depune un set de inscrisuri si planse foto si invoca exceptia de nelegalitate a procesului verbal de contraventie, deoarece agentul constatator a mentionat in procesul verbal ca autoturismul stationa in interiorul parcului iar sanctiunea a fost pentru incalcarea art. 1 din Hotararea 114/2004, respectiv pentru alta fapta.
Instanta califica aceasta exceptie ca fiind aparare de fond ce va fi avuta in vedere la solutionarea pe fond a cauzei. Nemaifiind cereri prealabile de formulat, probe de administrat, instanta constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul pe fond. Petentul prin avocat avand cuvantul solicita admiterea plangerii si anularea procesului verbal de contraventie. Precizeaza ca nu a parcat masina in parc, ci inainte de intrarea in parcul Herastrau pe partea dreapta. Chiar daca masina ar fi fost parcata in interiorul parcului, sanctiunea aplicata este mult prea mare, in raport cu pericolul social produs si in subsidiar solicita inlocuirea amenzii contraventionale cu avertisment. Instanta retine cauza spre solutionare.

INSTANTA

Prin plangerea inregistrata pe rolul Judecatoriei Sector 1 Bucuresti la data de 19.10.2009 sub nr. de dosar 48770/299/2010, petentul G.E.P a solicitat anularea procesului verbal atacat si in subsidiar inlocuirea amenzii dispuse prin procesul verbal cu avertisment.
In fapt, petentul a contestat procesul verbal sub aspectul legalitatii, respectiv acesta contine dispozitii contradictorii privind ora intocmirii si constatarea faptei, fapta este descrisa sumar in procesul verbal de contraventie, aspect ce incalca dispozitiile art. 16 din OG 2/2001, elementele indicate in procesul verbal sunt insuficiente pentru a putea fi incadrata fapta ca fiind contraventie.
In ceea ce priveste temeinicia procesului verbal, petentul a aratat ca fapta nu exista, masina a fost parcata la una din intrarile in parcul Herastrau, inainte de intrarea in parcul Herastrau.
In drept, plangerea a fost intemeiata pe OG 2/2001,OUG 195/2002 si art. 274 C.pr.civ. Au fost atasate plangerii copie de pe procesul verbal contestat, adresa nr.10610/30.09.010, copie carte identitate, dovada comunicarii procesului-verbal. Plangerea impotriva procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiei este scutita de taxa judiciara de timbru in temeiul art. 36 din OG 2/2001,privind regimul juridic al contraventiilor. Conform art.1 alin 2 din OG 32/1995, nu s-a aplicat timbru judiciar.
Intimata a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea plangerii ca neintemeiata, mentinerea masurilor dispuse prin procesul verbal legal si temeinic intocmit. In esenta, intimata a precizat ca petentul a parcat neregulamentar in zona Miorita, loc care figureaza in incinta parcului Herastrau. Au fost atasate inscrisuri si planse foto cu indicatoarele amplasate ce interzic accesul tuturor autovehiculelor in parcurile si gradinile publice din Municipiul Bucuresti. In prezenta cauza a fost administrata proba cu inscrisuri.
In urma analizarii procesului verbal contestat prin prisma probelor administrate, instanta retine urmatoarea situatie de fapt :
Prin procesul verbal atacat, petentul a fost sanctionat cu amenda in cuantum de 3000 lei pentru ca in data de 25 septembrie 2010, in Parcul Herastrau, zona Miorita, autoturismul marca Dacia Logan de culoare verde, nr. de inmatriculare xxx, a fost depistat in timp ce stationa in interiorul parcului, pe una din aleile din zona Miorita, zona in care sunt amplasate si indicatoare accesul interzis si stationarea interzisa, fapta care, conform procesului verbal atacat, este prevazuta si sanctionata de art. 5 din HCGMB nr. 114/2004.
Procesul verbal nu a fost semnat de petent, fiind intocmit in lipsa.
Din adresa nr. 997/07.03.2011, emisa de Administratia Lacuri,Parcuri si Agrement Bucuresti, referitor la Aleea intrare Parc Herastrau Zona Miorita, rezulta ca aleea de acces supusa discutiei nu este componenta a Parcului Herastrau.
Din plansele foto atasate intampinarii nu reiese ca autovehicolul cu nr. de inmatriculare xxx a fost parcat neregulamentar. Din coroborarea planselor foto si a inscrisurilor existente la dosar nu reiese cu siguranta, fara nici o urma de indoiala ca petentul ar fi savarsit contraventia pentru care a fost sanctionat.
Potrivit prevederilor art. 34 din OG 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, instanta investita cu solutionarea plangerii verifica legalitatea si temeinicia procesului verbal si hotaraste asupra sanctiunii.
Cu privire la legalitatea procesului verbal instanta constata ca acesta a fost intocmit cu respectarea dispozitiilor art. 17 din OG 2/2001 cuprinzand toate mentiunile prevazute de lege sub sanctiunea nulitatii absolute exprese.
In ce priveste motivul de nulitate invocat de petent, in sensul ca agentul constatator nu a indeplinit cerinta descrierii imprejurarilor ce pot servi la aprecierea gravitatii faptei, instanta retine ca acesta nu este intemeiat, fapta fiind suficient descrisa de catre agentul constatator in procesul verbal de contraventie.
In ce priveste celelalte motive de nulitate a procesului verbal invocate de petent, instanta retine ca situatiile de exceptie care atrag nulitatea absoluta sunt de stricta interpretare si nu pot fi extinse, prin analogie sau asimilare, altor imprejurari neprevazute de lege ca avand acest efect.
Legiuitorul, dupa ce a prevazut la art. 16 din OG 2/2001 mentiunile ce trebuie sa fie cuprinse obligatoriu intr-un proces verbal de contraventie, a evidentiat separat acele mentiuni a caror lipsa atrage nulitatea absoluta a actului constatator la art. 17 din ordonanta si care, nu pot fi complinite ulterior, insa lipsa din procesul verbal a altor mentiuni decat cele prevazute de art.17, nu atrage nulitatea absoluta a acestuia, ci eventual una relativa, conditionata de producerea celui ce o invoca a unei vatamari ce nu poate fi inlaturata altfel, iar in prezenta cauza nu este dovedita o vatamare cauzata petentului de natura sa produca acestuia un prejudiciu ireparabil.
Cu privire la temeinicia procesului verbal, instanta constata ca prezentul litigiu trebuie sa ofere garantiile procesuale recunoscute si garantate de art.6 din CEDO, care face parte din dreptul intern in baza art. 11 din Constitutia Romaniei si are prioritate in temeiul art.20 alin 2 din legea fundamentala. in consecinta, petentului ii sunt recunoscute si garantiile specifice in materie penala din art. 6 Conventie printre care si prezumtia de nevinovatie.
Beneficiind de prezumtia de nevinovatie, petentul nu era obligat sa-si dovedeasca nevinovatia, sarcina administrarii probelor revenind agentului constatator, orice indoiala profitand persoanei acuzate de savarsirea contraventiei (in dubio pro reo).
In urma analizarii probelor din dosar, instanta retine ca nu a fost dovedita vinovatia petentului, nu a fost rasturnata prezumtia de nevinovatie a acestuia. Pentru a ajunge la aceasta concluzie, instanta a retinut faptul ca intimata nu a sustinut acuzarea contraventionala in prezentul dosar, in sensul ca nu a administrat nici o proba din care sa reiasa fara nici o urma de tagada, vinovatia contraventionala a petentului. Instanta investita cu verificarea temeiniciei procesului verbal, la solicitarea persoanei acuzate care neaga acuzatia ce i se aduce, nu poate sa constate temeinicia, in lipsa probelor in acuzare pe care doar intimata putea si avea obligatia sa le administreze. Nu este in puterea celui acuzat sa probeze un fapt negativ (nu a savarsit o fapta contraventionala). Sarcina probei revine celui care afirma un fapt pozitiv determinant (savarsirea unei fapte contraventionale), respectiv intimatei, acuzator contraventional.
Fata de faptul ca din probele administrate de intimata nu reiese cu certitudine vinovatia contraventionala a petentului, instanta constata ca prezumtia de nevinovatie a petentului nu a fost rasturnata, ceea ce conduce la concluzia ca procesul verbal analizat este netemeinic, context in care sanctiunea aplicata petentului ramane fara fundament si se impune a fi inlaturata.
Trebuie inteles ca intr-un stat de drept, in care demnitatea omului, drepturile si libertatile cetatenilor reprezinta valori supreme si sunt garantate, (art. 1 alin 3 din Constitutia Romaniei), stat de drept definit prin preeminenta dreptului, cetateanul trebuie aparat de catre stat, dar si in fata statului si a institutilor sale. Aceasta este esenta teoriei drepturilor omului. Statul si institutiile sale se afla intr-o evidenta pozitie de superioritate fata de individ care, daca nu ar fi protejat in drepturile sale, ar putea fi prejudiciat prin eventualele abuzuri ale statului. Teoria drepturilor omului, jurisprudenta Curtii de la Strasburg pleaca de la prezumtia ca statul este in pozitia privilegiata din care poate savarsi abuzuri in lipsa garantiilor acordate persoanelor fizice. In mod cert, legea trebuie respectata de toti cetatenii, savarsirea faptelor care constituie contraventii trebuie constatate si sanctionate, insa nu cu neglijarea drepturilor si libertatilor indivizilor.
In consecinta, ori de cate ori, o persoana este acuzata de savarsirea unei contraventii, aceasta acuzatie trebuie probata, iar nu afirmata prin simplul cuvant (proces-verbal) al agentului constatator.
Pentru toate considerentele de fapt si de drept mai sus enuntate, instanta va admite plangerea contraventionala formulata de catre petentul G.E.P., impotriva procesului verbal atacat incheiat la 25 septembrie 2010, in contradictoriu cu intimata Politia Comunitara a Municipiului Bucuresti, va anula procesul verbal contestat si va exonera petentul de la plata amenzii in cuantum de 3000 lei.

Servicii juridice acordate clientilor din tara si strainatate:
Drept civil
De mentionat este faptul ca dreptul civil nu reglementeaza toate raporturile patrimoniale si nepatrimoniale din societate. Si alte ramuri de drept au obiectul format din raporturi patrimoniale si nepatrimoniale,...
Drept penal
Asigura consultanta, reprezentare in instanta, redactari cereri si actiuni pentru persoane fizice si juridice in domeniul dreptului penal, redactari si certificari acte constitutive pentru infiintare de societati...
Drept contraventional
Fie ca aceasta hotarare sa va fie de un real folos - amenda de 10.000 Lei transformata in avertisment de catre Judecatoria Mizil ramasa irevocabila prin respingerea recursului de catre Tribunalul Prahova. SENTINTA...
Contacteaza-ne acum: