0726.595.021 office@avocat-titueugen.ro
Speta 05

ROMANIA

JUDECATORIA SECTORULUI 1 BUCURESTI

 SECTIA CIVILA

SENTINTA CIVILA NR. 17418

Sedinta publica de la 13.09.2010

Pe rol fiind solutionarea actiunii avand ca obiect plangere contraventionala impotriva procesului verbal seria CC nr. 5947245/19.03.2010, iar ca parti: petentul B.V. si intimatii DGPMB – BRIGADA DE POLItIE RUTIERA si DGPMB.
La apelul nominal facut in sedinta publica, a raspuns petentul, prin avocat cu imputernicire la dosar, lipsa fiind intimatii.
S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta care invedereaza ca dosarul este la primul termen de judecata, intimata a depus intampinare in dublu exemplar, procedura de citare este legal indeplinita, dupa care:
Se comunica petentului un exemplar al intampinarii.
Petentul, prin avocat, solicita incuviintarea probei cu inscrisuri si emiterea unei adrese intimatei prin care sa se solicite comunicarea ordinului de serviciu a agentului constatator si a probei testimoniale in cadrul careia doreste audierea martorului O.L.
In temeiul art. 167 alin 1 C.pr.civ., deliberand asupra probei solicitate, observand punctul de vedere al intimatei care nu solicita probe in acuzare, instanta respingeca nefiind utila cauzei proba testimoniala solicitata de petent. Incuviinteaza proba cu inscrisurile din dosar, fata de formularea de catre intimata a intampinarii prin care solicita respingerea plangerii si mentinerea masurilor dispuse prin procesul verbal, dovedindu-se inutila emiterea unei adrese intimatei pentru comunicarea ordinului de serviciu al agentului constatator.
Nemaifiind alte cereri de formulat, exceptii de invocat ori probe de administrat, instanta acorda cuvantul pe fondul cauzei.
Petentul, prin avocat, avand cuvantul pe fondul cauzei, pune concluzii de admitere a plangerii pentru motivele indicate la momentul sesizarii instantei, anularea procesului-verbal contestat, inlaturarea sanctiunilor aplicate prin acest act. in temeiul art. 150 C.pr.civ., instanta declara inchise dezbaterile si retine cauza spre solutionare. Dupa ce a deliberat in secret in sedinta, conform art. 256 C.pr.civ., instanta a adoptat urmatoarea hotarare :

I.PROCEDURA

A. Plangerea contraventionala

1. Prin plangerea inregistrata pe rolul Judecatoriei Sector 1 Bucuresti la data de 25.03.2010 sub nr. de dosar 12401/299/2010, repartizat aleatoriu in modalitatea informatica prezentului complet, petentul B.G., a contestat procesul verbal intocmit de catre agentul constatator.
2. In fapt, in motivarea plangerii, in esenta, petentul a afirmat ca nu se face vinovat de savarsirea contraventiei pentru care a fost sanctionat, invocand in apararea sa prezumtia de nevinovatie de care beneficiaza, in virtutea jurisprudentei CEDO.
In privinta legalitatii procesului verbal, petentul a formulat critici prin prisma dispozitiilor art. 16,17 din OG NR. 2/2001, pentru lipsa denumirii si sediului institutiei in care este angajat agentul constatator, invederand totodata ca nu a fost trecuta denumirea exacta a agentului constatator si calitatea acestuia.
3. In drept, plangerea a fost intemeiata pe dispozitiile OUG nr. 195/2002,OG nr. 2/2001, Constitutia Romaniei si art. 6 CEDO.
4. Au fost anexate plangerii procesul verbal contestat si copie de pe cartea de identitate a petentului.
5. Plangerea impotriva procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiei este scutita de taxa judiciara de timbru, in temeiul art. 36 din OG 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. Conform art.1 alin 2 din OG 32/1995, nu s-a aplicat timbru judiciar.
6. Instanta, in urma verificarii cerute de art.34 din OG 2/2001, constata ca plangerea a fost inregistrata in termen legal de 15 zile de la data inmanarii procesului-verbal contestat.

B. Aparari

7. Intimata, desi a fost legal citata, nu s-a prezentat la termenul acordat de instanta, insa a depus intampinare prin care a solicitat respingerea plangerii ca neintemeiata, mentinerea masurilor dispuse prin procesul-verbal, legal si temeinic intocmit, invederand ca savarsirea contraventiei a fost constatata in mod direct de catre agentul constatator, conform art. 109 alin 1 din OUG 195/2002, fapta fiind inregistrata video sau fotografiata.

C. Probe

8. In prezenta cauza a fost administrata proba cu inscrisuri.

II. IN FAPT

9. In urma analizarii procesului verbal instanta retine urmatoarea situatie de fapt:
10. Prin procesul verbal atacat, petentul a fost sanctionat cu amenda in cuantum de 240 lei si cu sanctiunea complementara constand in suspendarea exercitarii dreptului de a conduce, pentru faptul ca in data de 19.03.2010, in timp ce conducea autoturismul pe Calea Victoriei, nu ar fi acordat prioritate de trecere pietonilor angajati regulamentar in traversare prin loc special amenajat, marcat si semnalizat corespunzator, fapta care, conform procesului verbal, este prevazuta si pedepsita de art. 100 alin 3 lit.b din OUG 195/2002.
11. Procesul verbal a fost semnat de petent, consemnandu-se la rubrica – alte mentiuni - : nu recunosc fapta, masina de politie venea din lateral.

III. IN DREPT

A. Reglementari incidente
12. Potrivit prevederilor art. 34 din OG 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, instanta investita cu solutionarea plangerii verifica legalitatea si temeinicia procesului verbal si hotaraste asupra sanctiunii.

B. Solutia instantei
13. Cu privire la legalitatea procesului verbal, instanta constata ca procesul verbal a fost intocmit cu respectarea dispozitiilor art. 17 din OG 2/2001, cuprinzand toate mentiunile prevazute de lege sub sanctiunea nulitatii absolute exprese.
14. Sunt neintemeiate criticile formulate de petent cu privire la legalitatea procesului verbal, acesta cuprinzand toate mentiunile prevazute de lege sub sanctiunea nulitatii absolute exprese.
15. Cu privire la temeinicia procesului verbal, instanta constata ca prezentul litigiu trebuie sa ofere garantiile procesuale recunoscute si garantate de articolul 6 din Conventia europeana a drepturilor omului, care face parte din dreptul intern in baza art. 11 din Constitutia Romaniei si are prioritate in temeiul art. 20 alin 2 din legea fundamentala.
16. Aceasta deoarece, in dreptul nostru intern, contraventiile au fost scoase de sub incidenta dreptului penal siprocesual penal, in lumina jurisprudentei CEDO ( cauzele Engel contra Olandei, Lutz c. Germaniei, Lauko c. Slovaciei si Kadubec c. Slovaciei), acest gen de contraventie referitoare la circulatia pe drumurile publice intra in sfera acuzatiilor in materie penala la care se refera primul paragraf al art. 6 CEDO. La aceasta incadrare conduc doua argumente : 1. norma juridica ce sanctioneaza astfel de fapte are caracter general (OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice se adreseaza tuturor cetatenilor); 2. Amenda si sanctiunea complementara (sanctiunea contraventionala aplicabila) urmaresc un scop preventiv si represiv.
17. Curtea europeana a drepturilor omului a considerat cu alte ocazii (cauzele Eanady c.Slovaciei, Ziliberberg c Moldovei, Maszni c Romaniei, Anghel c Romaniei) ca aceste criterii care sunt alternative, iar nu cumulative, sunt suficiente pentru a demonstra ca fapta in discutie are in sensul art. 6 din Conventie, caracter penal.
18. Instanta constata, de asemenea, ca lipsa gravitatii pedepsei aplicate petentului (amenda in cuantum de 240 lei) nu poate priva o contraventie de caracterul sau inerent penal ( in acceptiunea CEDO – Cauza Oztruc a Germaniei).
19. in consecinta, petentului ii sunt recunoscute si garantiile specifice in materie penala din art. 6 Conventie printre care si prezumtia de nevinovatie.
20. Fata de cele de mai sus, instanta reitereaza faptul ca textul Conventiei Europene a Drepturilor Omului (la fel si jurisprudenta Curtii) fac parte din dreptul intern al Romaniei inca din anul 1994, iar in raport de dispozitiile art.20 alin 2 din Constitutie, daca exista neconcordante intre pactele si tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care Romania este parte, si legile interne, au prioritate reglementarile internationale, cu exceptia cazului in care Constitutia sau legile interne contin dispozitii mai favorabile.
21. Asadar, indiferent de reglementarea de care beneficiaza contraventiile in dreptul intern (ele neapartinand materiei penale in dreptul romanesc), in lumina jurisprudentei CEDO ele intra insfera acuzatiilor in, materie penala. De nenumarate ori Curtea Europeana a Drepturilor Omului a subliniat faptul ca s-ar goli de sens, de continut intregul sistem de protectie a drepturilor omului daca s-ar recunoaste legiuitorului intern posibilitatea de a scoate de sub incidenta conventiei anumite cazuri in care ar trebui garantate si protejate drepturile omului.
22. In acest sens instanta constata ca procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiei nu poate face dovada prin el insusi a existentei faptei, a autorului acesteia si a vinovatiei, acest proces verbal fiind doar actul prin care o persoana este acuzata de savarsirea contraventiei.
23. Beneficiind de prezumtia de nevinovatie, petentul nu era obligat sa-si dovedeasca nevinovatia, sarcina administrarii probelor revenind agentului constatator, orice indoiala profitand persoanei acuzate de savarsirea contraventiei (in dubio pro reo ).
24. In urma analizarii probelor din dosar, instanta retine ca nu a fost dovedita vinovatia petentului, nu a fost rasturnata prezumtia de nevinovatie a acestuia. Pentru a ajunge la aceasta concluzie, instanta a retinut faptul ca intimata nu a administrat nici o proba in sustinerea acuzatiei contraventionale. Instanta investita cu verificarea temeiniciei procesului verbal, la solicitarea persoanei acuzate care neaga acuzatia ce i se aduce, nu poate sa constate temeinicia, in lipsa probelor in acuzare pe care doar intimata putea si avea obligatia sa le administreze. Nu este in puterea celui acuzat sa probeze un fapt negativ (nu a savarsit o fapta contraventionala). Sarcina probei revine celui ce afirma un fapt pozitiv determinat(savarsirea unei fapte contraventionale), respectiv intimatei, acuzator contraventional.
25. Fata de faptul ca intimata nu a probat vinovatia contraventionala a petentului, instanta constata ca prezumtia de nevinovatie a petentului nu a fost rasturnata, ceea ce conduce la concluzia ca procesul verbalanalizat este netemeinic, context in care sanctiunea aplicata petentului ramane fara fundament si se impune a fi inlaturata.
26. Trebuie inteles ca intr-un stat de drept, in care demnitatea omului, drepturile si libertatile cetatenilor reprezinta valori supreme si sunt garantate (art. 1 alin 3 din Constitutia Romaniei), stat de drept definit prin preeminenta dreptului, cetateanul trebuie aparat de catre stat, dar si in fata statului si a institutiilor sale. Aceasta este esenta teoriei drepturilor omului. Statul si institutiile sale se afla intr-o evidenta pozitie de superioritate fata de individ,care, daca nu ar fi protejat in drepturile sale, ar putea fi prejudiciat prin eventuale abuzuri ale statului. Teoria drepturilor omului, jurisprudenta Curtii de la Strasbourg pleaca de la prezumtia ca statul este intr-o pozitie privilegiata din care poate savarsi abuzuri in lipsa garantiilor acordate persoanelor fizice.
27. In mod cert, legea trebuie respectata de toti cetatenii, savarsirea faptelor care constituie contraventii trebuie constatate si sanctionate, insa nu cu neglijarea drepturilor si libertatilor indivizilor.
28. In consecinta, ori de cate ori o persoana este acuzata de savarsirea unei contraventii, aceasta acuzatie trebuie probata, iar nu afirmata prin simplu cuvant (procesul-verbal) al agentului constatator.
29. Pentru toate considerentele de fapt si de drept mai sus enuntate, instanta va admite plangerea contraventionala formulata de petent, impotriva procesului verbal atacat, in contradictoriu cu DGPMB, va anula procesul verbal contestat si va inlatura sanctiunile aplicate.

Servicii juridice acordate clientilor din tara si strainatate:
Drept civil
De mentionat este faptul ca dreptul civil nu reglementeaza toate raporturile patrimoniale si nepatrimoniale din societate. Si alte ramuri de drept au obiectul format din raporturi patrimoniale si nepatrimoniale,...
Drept penal
Asigura consultanta, reprezentare in instanta, redactari cereri si actiuni pentru persoane fizice si juridice in domeniul dreptului penal, redactari si certificari acte constitutive pentru infiintare de societati...
Drept contraventional
Fie ca aceasta hotarare sa va fie de un real folos - amenda de 10.000 Lei transformata in avertisment de catre Judecatoria Mizil ramasa irevocabila prin respingerea recursului de catre Tribunalul Prahova. SENTINTA...
Contacteaza-ne acum: