0726.595.021 office@avocat-titueugen.ro
Speta 06

JUDECATORIA SECTORULUI 1 BUCURESTI

Sentinta civila nr. 20418

Sedinta publica de la 16.11.2011

Pe rol judecarea cauzei de minori si familie privind reclamantul-parat T.P. si parata-reclamanta A.D., avand ca obiect partaj bunuri comune. Dezbaterile in fond si sustinerile partilor au avut loc in sedinta publica de la 02.11.2011, fiind consemnate in incheierea de la acea data, care face parte integranta din prezenta hotarare, cand instanta, pentru a da posibilitatea partilor sa depuna concluzii scrise si apoi, cand, instanta, pentru a da posibilitatea partilor sa depuna concluzii scrise si, apoi, avand nevoie de timp pentru a delibera, a amanat pronuntarea succesiv, la data de 09.11.2011 si 16.11.2011, cand a hotarat urmatoarele:

INSTANTA

Deliberand, asupra cauzei de fata retine urmatoarele :

Prin cererea de chemare in judecata inregistrata pe rolul acestei instante sub nr. 1902/299/2008, reclamantul T.P. in calitate de fost sot, a chemat in judecata pe parata A.D, fosta sotie, pentru ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna partajarea bunurilor comune dobandite in timpul casatoriei si iesirea din indiviziune. Capatul de cerere privind partajul bunurilor comune a fost disjuns de cererea principala privind divortul partilor, fiind solutionat separat. Prin sentinta civila nr. 838 din data de 29.01.2008, pronuntata in dosarul nr. 18198/299/2007 s-a admis cererea principala si cererea reconventionala si s-a dispus desfacerea casatoriei partilor, din culpa comuna. Prin aceasi sentinta civila s-a disjuns capatul de cerere privind partajul bunurilor comune si iesirea din indiviziune a partilor.
Prin disjungerea capatului de cerere privind partajarea bunurilor comune si iesirea din indiviziune, s-a creat dosarul nr. 1902/299/2008, la care a fost atasat dosarul sus mentionat.
Prin cererea reconventionala, parata eclamanta a solicitat obligarea reclamantului parat la plata sumei de 50.000 lei reprezentand extinderea imobilului cat si imbunatatirile facute, toate executate in perioada casatoriei si la care are dreptul in proportie de jumatate. Parata reclamanta a depus si lista bunurilor mobile a caror partajare o solicita.
Reclamantul parat a formulat intampinare la cererea reconventionala a paratei-reclamante si a solicitat respingerea cererii reconventionale, aratand ca imobilul in litigiu a fost dobandit in anul 1992, anterior casatoriei cu parata reclamanta, fiind bunul sau propriu, iar imbunatatirile la imobil sunt inexistente.
Prin sentinta civila nr. 7076 din 13.04.2010, instanta a admis in parte actiunea principala si a admis cererea reconventionala, constatand ca partile au o cota de contributie egala la investitiile efectuate in perioada casatoriei la imobilul proprietatea reclamantului parat situat in str. H nr. 38, sector 1 Bucuresti.
Prin decizia civila nr. 2429R din 03.11.2010, pronuntata in dosarul 1902/299/2008 al Tribunalului Bucuresti Sectia a III a Civila, a fost casata sentinta in recursul declarat de catre parata-reclamanta, si s-a trimis cauza spre rejudecare aceleasi instante, retinandu-se ca instanta de fond trebuia sa refaca probele in sensul audierii unor martori in ceea ce priveste imbunatatirile la imobilul proprietatea reclamantului parat, efectuate in perioada casatoriei partilor si sa efectueze un nou raport de expertiza in vederea evaluarii acestora la presul de circulatie.
Instanta a incuviintat probele solicitate la data de 20.04.2011, conform incheierii de sedinta de la acea data.
In cauza s-a efectuat un nou raport de expertiza, care raspunde pe deplin obiectivelor deciziei de casare, in sensul ca s-au evaluat toate imbunatatirile si investitiile efectuate de parti in perioada casatoriei, defalcate pe ani, astfel incat depozitiile altor martori nu se mai impun atat timp cat relatarile acestora nu pot fi atat de riguroase in privinta unei constructii. In ceea ce priveste aceasta proba, instanta a retinut ca depozitiile martorilor P.V. din dosarul de fond si R.V., instanta retine cota de contributie egala a partilor la efectuarea acestor investitii in perioada casatoriei, cu precizarea ca toate acestea au fost efectuate fara a avea autorizatie de construire si fara a fi mentionate in Cartea Funciara a imobilului.
Fata de concluziile raportului de expertiza imobiliara efectuat in cauza, care respecta riguros obiectivele indicate de instanta, raportate la decizia de casare, instanta a apreciat ca depozitiile altor martori nu se mai impune avand in vedere si durata in timp a acestor lucrari si subiectivismul acestor depozitii.
Prin intampinare, cu privire la drepturile de creanta invocate de catre parata-reclamanta, reclamantul-parat a solicitat respingerea acestei cereri motivat de imprejurarea ca imobilul este bunul sau propriu dobandit in perioada casatoriei, iar lucrarile efectuate au fost numai de intretinere si nu au adus spor de valoare acestui imobil.
Prin aceasta decizie civila s-a luat act de declaraatia paratei-reclamante, in sensul ca nu mai doreste sa sustina cererea privind partajul bunurilor mobile.
Analizand actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele :
Reclamantul-parat T.P. (fostul sot) si parata-reclamanta A.D.(fosta sotie), s-au casatorit la data de 03.06.1995, casatoria lor fiind desfacuta prin sentinta civila nr. 838/22.01.2008. Prin aceeasi sentinta, instanta a disjuns cererea privind partajarea bunurilor comune ce face obiectul acestui dosar. In consecinta instanta, in temeiul art 673 indice 5 alin 1 C.pr.civ., va proceda la stabilirea bunurilor supuse impartelii, a calitatii de coproprietar a partilor, a cotei-parti ce se cuvine fiecaruia, precum si a creantelor nascute din starea de proprietate-comuna pe care coproprietarii le au unii fata de altii. Art. 30 C.fam, instituie o prezumtie legala cu privire la bunurile dobandite de oricare dintre soti in timpul casatoriei, ca fiind de la data dobandirii lor, bunuri comune.
Totodata corelativ cu dreptul de proprietate comuna instituit de art. 30 C.fam, constand in favoarea fiecarei parti o cota de contributie egala, de 50 %, la dobandirea buburilor comune, astfel ca se poate retine ca, constituie bun comun sporul de valoare dobandit prin imbunatatiri sau reparatii. De asemenea constituie bun comun constructia noua, respectiv magazinul si camera in extinderea casei vechi.
Avand in vedere ca imobilul constructie este bun propriu, instanta apreciaza ca parata reclamanta este indriduita sa primesca cota de jumatate din valoarea acestor extinderi si imbunatatiri asa cum rezulta din concluziile raportului de expertiza efectuat in cauza.
Pentru aceste considerente instanta va admite in parte actiunea principala precizata si va admite in parte cererea reconventionala.
Instanta fata de cererea de acordare a cheltuielilor de judecata formulata de parata-reclamanta, in temeiul art. 274 C.pr.civ, retine urmatoarele: prin incheiarea de sedinta din data de 05.10.2011, la cererea acesteia, instanta a admis cererea de acordare a ajutorului public judiciar si scutirea acesteia pe cale de consecinta a onorariului de expert in suma de 500 lei. In acest sens acest onorariu urmand a fi achitat din fondul Tribunalului Bucuresti la cererea d-lui expert B.A., desemnat sa efectueze acest raport de expertiza atat de complex.
La data de 05.10.2011, dupa incheierea dezbaterilor pe fondul cauzei, parata reclamanta A.D, prin avocat, a formulat cerere de obligare a reclamantului parat la plata cheltuielilor de judecata reprezentand onorariu de avocat in cuantum de 6550 lei, in acest sens depunand la dosar copia xerox a contractului de asistenta juridica nr x din 05.11.2009 si copia facturii si a chitantei din data de 29.03.2010, prin care aceeasi parata reclamanta a achitat integral suma de 6550 lei cu titlu de onorariu de avocat. In aceste imprejurari fata de disproportia existenta intre suma achitata cu titlu de onorariu de avocat si suma stabilita pentru efectuarea raportului de expertiza tehnica imobiliara atat de complexa si laborioasa, instanta apreciaza ca cererea de acordare a ajutorului public judiciar a fost facuta cu rea credinta, prin ascunderea adevarului – atata timp cat la acea data – se presupune ca petenta dispunea de aceleasi mijloace materiale de intretinere. Cert este faptul ca a gasit resursele materiale necesare sa achite suma de 6550 lei onorariu de avocat, insa suma de 500 lei sa o achite statul, avand in vedere oportunitatea creata de OUG 51/2008. In acest sens se poate face simpla supozitie ca parata reclamanta ascunde adevarul in ceea ce privesc veniturile sale.
Fata de aceste mentiuni – fata de disproportia uriasa intre suma solicitata cu titlu de onorariu de avocat si onorariu de expert de care parata reclamanta a beneficiat de scutire de plata – instanta in temeiul art. 14 al.3 si art.17 al.2 din OUG 51/2008, retine ca cererea de acordare a ajutorului public judiciar a fost facuta cu rea credinta si ascunderea adevarului de catre parata reclamanta, in aceste conditii va dispune obligarea paratei reclamante A.D., la plata sumei de 500 lei cu titlu de despagubire – reprezentand suma la care a fost scutita la plata – precum si la plata unei amenzi in cuantum de 2500 lei deoarece a obtinut in mod nejustificat aceasta scutire.
Fata de cele mentionate, instanta in ceea ce priveste solicitarea paratei reclamante de obligare a reclamantului parat la plata cheltuielilor de judecata, in temeiul disp. art. 274 pct.3 C.pr.civ., dispune reducerea acestor cheltuieli de judecata la suma de 500 lei, avandu-se in vedere considerentele legate de munca efectiv depusa si de complexitatea cauzei.

PENTRU ACESTE MOTIVE

 IN NUMELE LEGII

  HOTARASTE:

Admite in parte actiunea principala precizata, formulata de reclamantul-parat T.P., cu domiciliul in Bucuresti, str. H, sector 1, in contradictoriu cu parata-reclamanta A.D., cu domiciliul ales in Bucuresti, str. V.B., sector 5.

Admite in parte cererea reconventionala.

Constata ca partile au efectuat in perioada casatoriei cu titlu de bun comun, lucrari de imbunatatiri si extinderi fara autorizatie de constructie, la imobilul situat in Bucuresti, str. H.,sector 1.
Constata ca partile au avut o contributie de 50 % la efectuarea acestor investitii. Dispune iesirea din indiviziune. Obliga reclamantul-parat catre parata reclamanta a sumei de 54.131 lei, reprezentand cota de ½ din contributia la efectuarea acestor investitii. Omologheaza raportul de expertiza intocmit in cauza. in temeiul disp. art. 274 pct.3 C.pr.civ. dispune reducerea cheltuielilor de judecata la suma de 500 lei. Obliga reclamantul-parat la plata catre parata reclamanta a sumei de 500 lei reprezentand onorariu de avocat. In temeiul disp art. 17 al.2 din OUG 51/2008,obliga parata-reclamanta la restituirea sumei de 500 lei, cu titlu de despagubire, reprezentand suma de care a fost scutita, precum si plata unei amenzi in cuantum de 2500 lei, in favoarea statului. Se va efectua adresa la A.F sector 1 Bucuresti, pentru darea in debit. Cu recurs in 15 zile de la comunicare pe cererea principala si cererea reconventionala. Cu drept de reexaminare in 5 zile de la comunicare, pe cererea de restituire si amenda.

Pronuntata in sedinta publica azi 16.11.2011.

Servicii juridice acordate clientilor din tara si strainatate:
Drept civil
De mentionat este faptul ca dreptul civil nu reglementeaza toate raporturile patrimoniale si nepatrimoniale din societate. Si alte ramuri de drept au obiectul format din raporturi patrimoniale si nepatrimoniale,...
Drept penal
Asigura consultanta, reprezentare in instanta, redactari cereri si actiuni pentru persoane fizice si juridice in domeniul dreptului penal, redactari si certificari acte constitutive pentru infiintare de societati...
Drept contraventional
Fie ca aceasta hotarare sa va fie de un real folos - amenda de 10.000 Lei transformata in avertisment de catre Judecatoria Mizil ramasa irevocabila prin respingerea recursului de catre Tribunalul Prahova. SENTINTA...
Contacteaza-ne acum: