0726.595.021 office@avocat-titueugen.ro
Speta 13

Pe rol fiind solutionarea actiunii avand ca obiect cerere de pronuntare a unei hotarari care sa tina loc de act autentic de vanzare-cumparare, iar ca parti: reclamanta SC X SRL, cu sediul in judetul Dambovita, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. X/X/2004 si cod unic de inregistrare X, reprezentata legal prin asociat unic Y S, cu sediul procesual ales in Bucuresti, si paratii W S si W P, ambii domiciliati in Bucuresti.
Cursul dezbaterilor a fost consemnat in incheierea de sedinta din 2009, ce face parte integranta din prezenta hotarare, cand instanta, in temeiul art. 150 C.pr.civ., a retinut cauza spre solutionare.
Pentru a da posibilitatea partilor sa depuna concluzii scrise, in temeiul art. 146 C.pr.civ., instanta a amanat pronuntarea la data de 2009 cand, dupa ce a deliberat in secret in Camera de Consiliu, conform art 256 C.pj:dv., a adoptat urmatoarea hotarare:

I.PROCEDURA.
A. Cererea de chemare in judecata
1. Prin actiunea inregistrata pe rolul Judecatoriei Sectorului X Bucuresti la data de 2008 (f. 2) sub numar de dosar X/X/2008, repartizat in mod aleatoriu prezentului complet (civil nr. 2), reclamanta SC X SRL a chemat in judecata paratii W S si W P, solicitand instantei sa pronunte o hotarare care sa tina loc de contract de vanzare-cumparare.
2. In fapt, reclamanta a invederat ca in luna octombrie 2007 a incheiat cu autorul paratilor un contract de vanzare-cumparare printr-un inscris sub semnatura privata, cu privire la imobilul casa §i teren din Bucuresti,ca a platit pretul convenit, 100.000 lei, dar ca partile nu s-au mai prezentat la notar pentru incheierea contractului in forma autentica, prezentare pe care o convenisera dupa indeplinirea formalitatilor de cadastru, intabulare a proprietatii si obtinerea certificatului fiscal §i extrasului de carte funciara, autorul paratilor, W Y decedand la o data ulterioara incheierii inscrisului sub semnatura privata.
3. In drept, actiunea a fost intemeiata pe arl. 82, 112, 274 C.pr.civ., art. 942, 943, 962, 969, 970, 973, 1068^1073, 1075', 1077, 1172, 1176, 1294 C.civ.
4. In temeiul art. 112 C.pr.civ., au fost anexate actiunii copii certificate de pe, "contract de vanzare-cumparare".
5. Actiunea a fost legal timbrata cu 3.000 lei, taxa judiciara de timbru si 3,5 lei timbru judiciar mobil.

B. Aparari
6. Paratii au formulat intampinare (f. 17) prin care au solicitat respingerea actiunii, sustinand ca plata pretului (prin dispozitie de plata) nu a fost valabil efectuata, actul la care face referire reclamanta este un contract de vanzare-cumparare lovit de nulitate absoluta pentru lipsa formei prevazuta de Legea nr. 54/1998, acest contract nu are un obiect determinat, din inscris nereiesind imobilul la care se refera conventia partilor. Paratii au mai sustinut ca li s-a ascuns moartea tatalui lor, ca au convingerea ca tatal lor nu ar fi instrainat bunul in litigiu altei persoane, intrucat au fost foarte apropiati si dorinta tatalui era de a-si ajuta copiii. Potrivit paratilor, in speta nu a fost realizat un antecontract de vanzare-cumparare, nu a existat o promisiune de vanzare-cumparare, ci s-a incheiat un contract de vanzare-cumparare nul absolut pentru neindeplinirea conditiei de forma.

C. Probe
7. In prezenta cauza a fost administrata proba cu inscrisuri. proba cu interogatoriul paratilor.
Desi prin incheierea de sedinta din data de 2008 s-a incuviintat reclamantei audierea martorului Z B (f. 42), conform celor reunite in incheierea de sedinta din 2009, in temeiul art. 1191 C.pr.civ., avand in vedere ca in discutie este un inscris sub semnatura privata, semnat de parti, prin semnaturi necontestate, instanta a considerat ca audierea acestui martor, prezent la incheierea inscrisului, nu este utila deoarece nu mai este necesara declaratia unui martor in sprijinul unui inscris necontestat.

II. IN FAPT
8. In urma analizarii probelor din dosar, instanta a retinut urmatoarea situatie de fapt:
9. La 2007 intre societatea reclamanta si W Y s-a incheiat inscrisul sub semnatura privata intitulat "contract de vanzare-cumparare" (f. 4), prin care cel din urma, decedat la data de 2008 (f. 37), declara ca vinde societatii dreptul de proprietate asupra imobilului si terenului aferent, conform actului de proprietate legalizata cu nr. x/x.1990 de Notariatul de Stat al Sectorului X Bucuresti, compus din 2 vestibuluri, 1 hol, 4 camere, bucatarie, WC in curte cu o suprafata de teren aferenta de 504 mp din care 189 mp ocupat de constructie conform planului de situatie, proprietatea "vanzatorului", dobandita cat a fost divortat, prin cumparare la licitatie publica, sustinuta la sediul Judecatoriei Sectorului X Bucuresti de catre ILF, conform art. 48 din HCM 792 si 24 din Decretul nr. 221/1960, prin procesul- verbal de adjudecare definitiva (iulie 1990) a imobilului si terenului aferent (f. 57-59) care constituie titlu de proprietate, fiind trecut in Registrul de Tranzactiuni sub nr. x/1990 al Notariatului de Stat at Sectorului X Bucuresti.
10. Conform paragrafului 4 al contractului semnat de parti, pretul vanzarii a fost de 100.000 lei pe care "vanzatorul" a declarat ca i-a primit in intregime prin dispozitie de plata de la cumparatoare prin asociat unic S P, la data semnarii contractului. Instanta a retinut ca pretul vanzarii, convenit de parti a fost primit de W Y, asa sum acesta a recunoscut sub semnatura in inscrisul sub semnatura privata. Valabilitatea platii reiese si din inscrisurile din dosar
11. Potrivit contractului, societatea reclamanta a intrat de drept si de fapt in stapanirea imobilului si a terenului aferent de la data semnarii contractului. In sedinta publica din data de 2009, ambele parti litigante, prin aparatori, au declarat ca reclamanta este cea care poseda imobilul in litigiu. Acest lucru reiese si din inscrisurile de la filele 70, 71.
12. In ultimul paragraf al celei de a doua file a inscrisului sub semnatura privata, partile contractante au convenit ca acel contract sa fie inregistrat si autentificat ulterior de comun acord la Notariatul Public din Bucuresti.
13. La data de 2008 a decedat W Y. Din acest motiv, nu s-a mai putut incheia contractul de vanzare-cumparare in forma autentica de catre notarul public. Din sentinta civila nr. x/1987, pronuntata de Judecatoria Sectorului X Bucuresti in dosarul nr.X avand ca obiect divort, reiese ca paratii sunt copiii defunctului W Y, situatie in care se justifica a lor calitate procesuala pasiva, in calitate de succesori ai ,,vanzatorului" W Y. Pana la momentul sesizarii instantei de judecata si pronuntarii hotararii, nu s-a perfectat contractul autentic de vanzare-cumparare intre partile litigante.

III. IN DREPT
A. Reglementari incidente
14. In solutionarea prezentei cauze sunt incidente urmatoarele texte de lege:
15. Articolul 969 alin. 1 din Codul civil prevede: conventiile legal facute au putere de lege intre partile contractante.
16. Articolul 1073 din acelasi cod prevede: creditorul are dreptul de a dobandi indeplinirea exacta a obligatiei si in caz contrar are dreptul la dezdaunare. Articolul 1077 C.civ. prevede ca nefiind indeplinita obligatiunea de a face, creditorul poate sa fie autorizat a o aduce el la indeplinire cu cheltuiala debitorului.
17. Articolul 1294 C.civ. prevede ca vinderea este perfecta intre parti si proprietatea este de drept stramutata la cumparator, in privinta vanzatorului, indata ce partile s-au invoit asupra lucrului si asupra pretului, desi lucrul nu se va fi predat si pretul nu se va fi numarat inca.
18. Potrivit art. 948 C.civ., obiectul determinat reprezinta una dintre conditiile de valabilitate ale conventiilor. Potrivit art. 962 din acelasi cod, obiectul conventiilor este acela la care partile sau numai una dintre parti se obliga, iar art. 964 impune ca obligatia sa aiba de obiect un lucru determinat, cel putin in specia sa.
19. Articolul 5 alin. 2 din Titlul X Circulatia juridica a terenurilor din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente are urmatorul enunt: in situatia in care dupa incheierea unui antecontract cu privire la teren, cu sau fara constructii, una dintre parti refuza ulterior sa incheie contractul. partea care si-a indeplinit obligatiile poate sesiza instanta competenta care poate pronunta o hotarare care sa tina loc de contract.
20. Potrivit art. 2 alin. 1 din Legea nr. 247/2005, terenurile cu sau fara constructii, situate in extravilan si intravilan, indiferent de destinatia sau de intinderea lor, pot fi instrainate si dobandite prin acte juridice intre vii, incheiate in forma autentica, sub sanctiunea nulitatii absolute.
B. Solutia adoptata de instanta
21. Raportand textele de lege mai sus enuntate la situatia de fapt retinuta, instanta constata ca prezenta actiune este intemeiata si o va admite pentru urmatoarele considerente:
22. Intre reclamanta si autorul paratilor s-a incheiat in 2007 un contract bilateral prin care autorul paratilor declara ca vinde reclamantei imobilul compus din constructie si teren din Bucuresti. Desi partile au intitulat acest contract ,.contract de vanzare-cumparare", din punct de vedere juridic, acest inscris sub semnatura privata nu constituie un contract de vanzare-cumparare valabil incheiat cu privire la intregul imobil (constructie si teren). Din acest motiv, sustinerea paratilor este intemeiata: contractul de vanzarer-cumparare, in ceea ce priveste terenul este lovit de sanctiunea civila a nulitatii absolute pentru nerespectarea formei autentice impuse de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 247/2005. Prin contractul incheiat in 2007 sub forma unui inscris sub semnatura privata, s-a transmis dreptul de proprietate cu privire la imobilul-constructie, pentru acesta legea neimpunand o conditie speciala de forma. Cu privire insa la imobilul-teren, contractul fiind nul absolut pentru nerespectarea formei, instanta a facut aplicarea principiului conversiunii actului juridic, in temeiul caruia ,,contractul de vanzare-cumparare" este privit un valabil antecontract de vanzare-cumparare, o promisiune bilaterala de incheiere a unei vanzari-cumparari ulterioare, cu respectarea formei autentice, asa cum chiar partile contractante se angajau prin ultimul paragraf al contractului.
23. In temeiul acestui antecontract, in patrimoniul partilor contractante cate un drept, respectiv cate o obligatie de a face corelativa, de a incheia contractul de vanzare-cumparare in forma autentica, prin prezentarea in fata autoritatii statului ce are in atributii instrumentarea actelor autentice. Aceasta obligatie patrimoniala s-a transmis prin succesiune din patrimoniul defunctului W Y in patrimoniul mostenitorilor sai, parati in cauza de fata, acestia fiind datori a indeplini aceasta obligatie de bunavoie ori silit. Paratii nu si-au executat de bunavoie aceasta obligatie pe care au negat-o prin apararile facute in prezentul dosar.
24. De regula, instantele judecatoresti au competenta de a solutiona litigiile dintre parti, fara a se substitui vointei acestora. Totusi, in mod exceptional, in conditiile generate ale art. 1073, 1077 C.civ. si speciale ale art. 5 alin. 2 din Titlul X Circulatia juridica a terenurilor din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, instanta de judecata are competenta suplinirii consimtamantului uneia dintre parti in mecanismul incheierii valabile a contractului (in forma autentica). Aceasta competenta a instantei se realizeaza prin sesizarea acesteia cu o cerere de pronuntare a unei hotarari care sa tina loc de act autentic de vanzare-cumparare. In cazul in care, dupa administrarea probelor, reiese ca pretentia reclamantului este intemeiata, respectiv ca partea chemata in judecata are o obligatie de a face pe care nu intelege sa o execute de bunavoie, in temeiul textelor de lege de mai sus, are competenta de a pronunta o hotarare care sa tina loc de act autentic de vanzare-cumparare, hotarare prin care este suplinit la incheierea valabila a contractului de vanzare - cumparare (in forma autentica) consimtamantul debitorului obligatiei de a face neexecutate, ceea ce echivaleaza cu o executare silita in natura atipica a obligatei de a face.
25. Dispozitiile art. 1075 C.civ., care statueaza ca "orice obligatie de a face sau de a nu face se schimba in dezdaunari, in caz de neexecutare din partea debitorului", trebuie intrepretate in corelatie cu dispozitiile art. 1076 si 1077 C.civ. care prevad posibilitatea pronuntarii unei hotarari judecatoresti in cadrul executarii silite a unei obligatii de a face sau de a nu face, precum si in lumina art. 1073 C.civ., care consacra principiul executarii in natura a obligatiilor. Ca urmare dispozitiile art. 1075 C.civ. nu inlatura principiul executarii in natura a obligatiilor, inclusiv a celor de a face sau de a nu face, singurul sau scop fiind acela de a impiedica utilizarea fortei fizice ca mijloc de executare silita a unor asemenea obligatii. Cu atat mai putin nu poate fi invocata incalcarea principiului libertatii de a contracta, pentru simplul motiv ca mostenitorii promitentului defunct au primit in patrimoniu limitata aceasta libertate prin incheierea de catre autorul lor a antecontractului de vanzare - cumparare. Solutia contrara ar duce la contrapunerea artificiala a principiului libertatii de acontracta atat principiului fortei obligatorii a contractului, cat si principiului executarii in natura a obliga|iilor.
26. Aceasta interpretare a dispozitiilor art. 1075 C.civ. este de natura sa puna in discutie intelesul notiunii de obligatie intuitu personae. Astfel, in lumina acestei interpretari, trebuie sa se faca distinctie intre obligatiile intuitu personae. stricto sensu, in cazul consimtamantul debitorului nu poate fi suplinit in contract de catre instanta (de exemplu, obligatia asumata de un pictor de a executa un anumit tablou; aceste obligatii nu se transmit la mostenitori) si obligatii intuitu personae lato sensu, in sfera carora intra, pe langa obligatiile intuitu personae stricto sensu, si obligatiile in cazul carora persoana debitorului este importanta, dar nu intr-atat incat obligatia sa poata fi executata numai de el. Dintre obligatiile intuitu personae latu sensu, cele care nu au si calitatea de obligatii intuitu personae stricto sensu se pot transrnite mostenitorilor. Obligatia de exprimare a consimtamantului in contractul de plata (in sens larg,,de.-executare-a-obligatiei) are caracter intuitu personae, stricto sensu numai atunci cand insasi obligatia care se executa este una intuitu personae stricto sensu. Cand insa obligatia care-se executa este intuitu personae doar lato sensu, exprimarca.consimtamantului in contrcatul de plata isi pastreaza acest carcater, putand fi realizata si de catre judecator, in conditiile art. 1077 C.civ. Cand obligatia are de la inceput ca obiect chiar exprimarea consimtamantului intr-un contract viitor, ea este o obligatie intuitu personae lato sensu, astfel incat aceasta exprimare poate sa apartina judecatorului, in conditiile textului mentionat.
27. Posibilitatea pronuntarii unei hotarari judecatoresti prin care este suplinit consimtamantul partii care refuza sa execute antecontractul de vanzare-cumparare nu reprezinta o extindere a sferei de aplicare a dipozitiilor art. 1077 C.civ. de pe terenul executarii in natura a obligatiei de a face pe terenul incheierii contractului pentru simplul motiv ca, in acest caz, chiar incheierea contractului reprezinta executarea in natura a obligatiei de a face asumate prin antecontract. Desigur, posibilitatea pronuntarii unei asemenea hotarari judecatoresti este subsumata indeplinirii unor conditii prevazute de parti sau de lege pentru incheierea contractului de vanzare-cumparare, asa cum impune si art. 5 din Legea nr. 247/2005.
28. Sub acest aspect, instanta nu a retinut sustinerea paratilor referitoare la nevalabilitatea obiectului; conventiei despre care s-a afirmat ca nu este determinat. Din inscrisul sub semnatura privata ,,contract de vanzare-cumparare" (f. 4), coroborat cu procesul-verbal de adjudecare (f. 57) la care face trimitere, reiese ca vointa partilor contractante s-a intalnit cu referire la imobilul constructie si teren din Bucuresti, asa cum este acesta descris in procesul-verbal de adjudecare, ceea ce inseamna ca obiectul material al conventiei este determinat ori cel putin determinabil, fiind astfel indeplinita cerinta prevazuta de lege cu privire la obiectul obligatiei.
29. Instanta a constatat ca fiind neintemeiata apararea paratilor prin care acestia au afirmat ca plata pretului convenit de parti nu s-ar fi efectuat legal. Prin inscrisul asumat de autorul paratilor sub semnatura privata W Y a declarat ca a primit in intregime pretul vanzarii convenit de parti la suma de 100.000 lei.
30. In deliberarea asupra cauzei, instanta a avut in vedere si un alt criteriu determinant in aprecierea ca indreptatita a cererii cu care a fost sesizata. Acesta este cel al posesiei imobilului. Din declaratiile ambelor parti litigante, reiese ca reclamanta este cea care poseda imobilul din Bucuresti. ceea ce inseamna ca prin admiterea actiunii s-ar asigura si stabilitatea circuitului civil.

31. Retinand refuzul paratilor W S si W P de a incheia contractul autentic in fata notarului, observand ca autorul paratilor, W Y, promitent-vanzator, era proprietarul bunului imobil mentionat in antecontract, ca acest bun nu este scos din circuitul civil, ca acest bun se afla in posesia reclamantei de la momentul incheierii antecontractului de vanzare-cumparare, instanta constata ca se impune admiterea actiunii si pronuntarea unei hotarari care sa suplineasca vointa paratilor W S si W P la incheierea contractului autentic de vanzare-cumparare.
32. Pentru toate considerentele de fapt si de drept mai sus enuntate, instanta urmeaza sa admita actiunea avand ca obiect cerere de pronuntare a unei hotarari care sa tina loc de act autentic de vanzare-cumparare formulata de reclamanta SC X SRI, impotriva paratilor W S si W Y, va suplini consimtamantul paratilor si va pronunta o hotarare care sa tina loc de act autentic de vanzare-cumparare intre partile litigante cu privire la obiectul material al antecontractului intitulat impropriu "Contract de vanzare-cumparare", datat 2007, ceea ce inseamna ca de la ramanerea definitiva si irevocabila a prezentei hotarari, reclamanta SC X SRL devine proprietara imobilului constructie si teren, situat in Bucuresti, constructie formata din doua vestibuluri, hol, patru camere, bucatarie, wc in curte, cu o suprafata de teren aferenta de 504 mp din care 189 mp este ocupata de constructie, imobil dobandit de autorul paratilor conform procesului-verbal de adjudecare din 1990 (f. 57) si actului de proprietate legalizat sub nr.x/1990.

Asupra cheltuielilor de judecata :
33. Fata de solutia la care a ajuns instanta in urma deliberarii, avand in vedere dispozitiile art. 274 C.pr.civ., care prevad ca partea care cade in pretentii va fi obligata,,la cerere, sa plateasca cheltuielile de judecata, instanta urmeaza sa admita si acest capat de cerere. In acest sens, paratii W S si W W P vor fi obligati sa plateasca reclamantei SC X SRL suma de 3.000 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata, reprezentand taxa judiciara de timbru (f. 6, 13).
34. In ceea ce priveste celelalte documente justificative depuse de reclamanta, dupa inchiderea dezbaterilor, atasate concluziilor scrise, respectiv factura si chitanta referitoare la plata onorariului de expertiza extrajudiciara, chitanta de plata la Oficiul de Cadastru, factura si chitanta referitoare la onorariul de avocat, instanta nu le-a avut in considerare in deliberare pentru urmatoarele argumente: 35. Capatul de cerere privitor la rambursarea cheltuielilor de judecata este un capat distinct de cerere, solicitare ce trebuie probata in aceleasi conditii in care se dovedeste orice afirmatie facuta in fata instantei.
36. Conform art. 112 C.pr.civ., cand dovada se face prin inscrisuri, se vor alatura la cerere atatea copii cati parati sunt, mai mult cate o copie de pe fiecare inscris, pentru instanta; copiile vor fi certificate de reclamant ca sunt conforme cu originalul. Din acest text de lege reiese ca documentele justificative ale cheltuielilor de judecata pretinse a fi fost efectuate in timpul si pentru procesul ce se judeca trebuie atasate cererii de chemare in judecata, intocmai ca si celelalte inscrisuri. Acestea ar putea fi solicitate si administrate in conditiile art. 1 12, 138 C.pr.civ. Singura ipoteza dintre cele prevazute de acest din urma articol ce s-ar putea aplica in situatia de fata ar fi cea inserata la pet. 3 din art. 138 - "dovezile care nu au fost cerute Tn conditiile art. 112, 1 15 si 132 nu vor mai putea fi invocate in cursul instantei, afara de cazul cand administrarea dovezii nu pricinuieste amanarea judecatii." Ori, in conditiile in care instanta declarase la data de 2009 dezbaterile inchise si retinuse cauza spre solutionare cu amanarea pronuntarii pentru 7 zile pentru a da posibilitatea partilor sa depuna concluzii scrise, a avea in seama sumele consemnate in documentele justificative atasate concluziilor scrise ar fi insemnat fie solutionarea capatului de cerere privitor la cheltuieli de judecata in temeiul unor inscrisuri despre care partea adversa nu avea cunostinta, fie repunerea pe rol pentru ca si aceasta parte sa ia cunostinta de acestea. A solutiona solicitarea de rambursare a cheltuielilor de judecata in temeiul inscrisurilor de care partea adversa nu avea stiinta, echivaleaza cu incalcarea dreptului la un proces echitabil, principiilor oralitatii, contradictorialitatii procesului civil. A repune cauza pe rol pentru considerentul expus mai sus inseamna a incuviinta in Camera de Consiuliu, in faza deliberarii, inscrisurile invocate in afara termenelor procedurale la care se refera art. 138 C.preiv., pricinuindu-se amanarea judecatii. Niciuna dintre cele doua ipoteze expuse mai sus nu raspund exigentelor unui proces echitabil. 37. Pentru toate aceste motive, pentru respectarea principiilor amintite, pentru neintarzierea judecatii, paratii vor suporta, iar reclamantei se vor rambursa doar cheltuielile de judecata pentru care existau documente justificative in dosarul cauzei la momentul incheierii dezbateriilor (.2009), respectiv 3.000 lei, taxa judiciara de timbru.

PENTRU ACESTE MOTIVE, IN NUMELE LEGI JUDECATORIA HOTARASTE:

1. Admite actiunea avand ca obiect cerere de pronuntare a unei hotarari care sa tina loc de act autentic de vanzare-cumparare, cerere formulata de reclamanta SC X SRL, cu sediul in judetul Dambovita, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. x/x/x 2004 si cod unic de inregistrare x, reprezentata legal prin asociat unic P S, cu sediul procesnal ales in Bucurestii, in contradictoriu cu paratii W S si W P, ambii domiciliati in Bucuresti.
2. Suplineste consimtamantul paratilor si pronunta prezenta hotarare care va tine loc de act autentic de vanzare-cumparare intre partile litigante cu privire la obiectul material al antecontractului intitulat impropriu "Contract de vanzare-cumparare", datat 2007, ceea ce inseamna ca de la : ramanerea definitiva si irevocabila a prezentei hotarari, reclamanta SC X SRL devine proprietara imobilului constructie si teren, situat in Bucuresti, constructie formata din doua vestibuluri, hol, patru camere, bucatarie, wc in curte, cu o suprafata de teren aferenta de 504 mp din care 189 mp este ocupata de constructie, imobil dobandit de autorul paratilor conform procesului-verbal de adjudecare din 1990 (f. 57) si actului de proprietate legalizat sub nr. x/1990.
3. Obliga paratii sa plateasca reclamantei suma de 3.000 lei, cu titlul de cheltuieli de judecata, reprezentand taxa judiciara de timbru.
4. Defnitiva, conform art. 377 alin. 1 C.pr.civ.
5. Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicarea hotararii, conform art. 2821, 299, 301 C.pr.civ.
6. Prezenta hotarare se va comunica partilor, in copie, in temeiul art. 266 alin. 3 C.pr.civ., iar la ramanerea definitiva si irevocabila, Biroului de Carte Funciara, conform art. 54 alin. 2 din Legea nr. 7/1996 si organului fiscal competent, conform art. 77' alin. 6 C.fisc.
7. Pronuntata in sedinta publica astazi 2009.

Servicii juridice acordate clientilor din tara si strainatate:
Drept civil
De mentionat este faptul ca dreptul civil nu reglementeaza toate raporturile patrimoniale si nepatrimoniale din societate. Si alte ramuri de drept au obiectul format din raporturi patrimoniale si nepatrimoniale,...
Drept penal
Asigura consultanta, reprezentare in instanta, redactari cereri si actiuni pentru persoane fizice si juridice in domeniul dreptului penal, redactari si certificari acte constitutive pentru infiintare de societati...
Drept contraventional
Fie ca aceasta hotarare sa va fie de un real folos - amenda de 10.000 Lei transformata in avertisment de catre Judecatoria Mizil ramasa irevocabila prin respingerea recursului de catre Tribunalul Prahova. SENTINTA...
Contacteaza-ne acum: